Oneshot · Translated

[TRANS][ONESHOT] Couple For A Day | Taesun

Title: Couple For A Day (Một ngày hẹn hò)

Author:  ♥snsd17♥@soshified (permission)

Pairing: Dandyu <3

Category: general

Rating: G

Note: quà tặng/đền bù cho ss Lả đáng iêu vì không giữ được lời hứa dịch “101 lời hứa” ._.

Continue reading “[TRANS][ONESHOT] Couple For A Day | Taesun”

Advertisements